กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537.pdf)- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537.pdf[ ]365 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.PDF)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.PDF[ ]286 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562.PDF)พระราชบัญญัติการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562.PDF[ ]147 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535.pdf)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535.pdf[ ]423 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562.pdf)พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562.pdf[ ]377 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542.pdf)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542.pdf[ ]162 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540.pdf)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540.pdf[ ]119 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522.pdf)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522.pdf[ ]321 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539.pdf)พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539.pdf[ ]84 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500.pdf)พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500.pdf[ ]247 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562.PDF)พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562.PDF[ ]271 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542.pdf)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542.pdf[ ]159 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534.pdf)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534.pdf[ ]367 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่)พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่[ ]289 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561.pdf)พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561.pdf[ ]178 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542.pdf)พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542.pdf[ ]116 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550.pdf)พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550.pdf[ ]1660 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546.pdf)พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546.pdf[ ]144 Kb
Download this file (รบ.มท. การจ่ายเบี้ยคนพิการ อปท. พ.ศ. 2553.pdf)รบ.มท. การจ่ายเบี้ยคนพิการ อปท. พ.ศ. 2553.pdf[ ]48 Kb
Download this file (รบ.มท. การจ่ายเบี้ยคนพิการฯ แก้ไขฯ ฉ.2 พ.ศ. 2559.pdf)รบ.มท. การจ่ายเบี้ยคนพิการฯ แก้ไขฯ ฉ.2 พ.ศ. 2559.pdf[ ]31 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.P)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.P[ ]482 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน พ.ศ)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน พ.ศ[ ]175 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ[ ]145 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563.pd)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563.pd[ ]102 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559.pdf)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559.pdf[ ]42 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่[ ]354 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึ)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึ[ ]237 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.254)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.254[ ]326 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548.pdf)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548.pdf[ ]169 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ พ.ศ.2553  ฉบับที่)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ พ.ศ.2553 ฉบับที่[ ]31 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ[ ]78 Kb
Download this file (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง.pdf)ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง.pdf[ ]103 Kb
กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156