ประวัติความเป็นมา อบต.กลัดหลวง

     ประวัติความเป็นมาของชุมชนตำบลกลัดหลวง ได้อพยพมาจากอาณาจักรลาวในสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้ครอบครองกรุงธนบุรี ได้ยกทัพไปตีเมืองเขมร เมืองล้านนา และอาณาจักรลาว ใน พ.ศ. 2318 ตอนปลายรัชสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อรวบรวมไพล่พลพื้นที่ต่างๆ เป็นกองกำลังเพื่อสู้รบกับพม่า โดยเดินทางลงมาทางทิศใต้การเดินทางครั้งนั้นเดินด้วยเท้าเปล่า ขนเสบียงลัดเลาะมาตามที่มีแหล่งน้ำ ลำห้วย ลำธาร ลำคลองหนองบึง และได้ตั้งบ้านเรือนชั่วคราวเพื่อปลูกข้าว ปลูกมัน เป็นเสบียงในการเดินทางต่อไป ต่อมาได้เดินทางลงมาถึงบ้านสิงห์และบ้านหนองอ้อ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพทาราม จังหวัดราชบุรี บางส่วนได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นบางส่วน ได้อพยพลงมาทางตอนใต้ ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านตาลกง ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายางเนื่องจากเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากในอดีตบางส่วนได้ตั้งถิ่นฐาน บ้านเรือนอยู่ที่บ้านท่าลาว ตำบลท่าไม้รวก จังหวัดเพชรบุรี และได้อพยพข้ามแม่น้ำเพชรบุรีโดยการนำของนายอิน นายมน นางหลง นายผา นางจันทร์และนายลี นางป้าน ซึ่งคนทั้งหมดนี้เป็นพี่น้องกัน ส่วนหนึ่งได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านท่าไม้รวกและอีกส่วนหนึ่งได้มาตั้ง บ้านเรือนอยู่ที่บ้านเสือเหลือเหตุ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านรอบหมู่บ้าน และมีสัตว์ป่าชุกชุมโดยเฉพาะเสือโคร่ง และเนื่องจากอดีตมีเห็ดโคนขึ้นมากจึงได้ชื่อว่า บ้านสารเห็ดใกล้ชุมชนหมู่บ้านยังมีบึงขนาดใหญ่มีเนื้อที่เป็นร้อยไร่ มีบัวหลวงขึ้นอยู่เต็มบึง จึงเป็นที่มาของชื่อตำบลกลัดหลวง ต่อมายังได้พบพระพุทธรูปแกะสลักด้วยไม้แก่นจันทร์ ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำเขาเตาหม้อ เป็นพระชุดหมู่บูชา จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่วัดสารหิตาวาส เพื่อให้ชาวบ้านกราบไหว้บูชา เนื่องจากในอดีตผู้คนส่วนมากนับถือศาสนาพุทธและเรียนหนังสือที่วัดด้วยกัน ทั้งสิ้น จะเห็นได้ว่า พระพุทธรูปเป็นสื่อและบ่งบอกถึงที่มาของบรรพบุรุษได้ว่าเป็นผู้อพยพมาจาก เวียงจันทร์ ในสมัยพระจ้าตากสินมหาราช และจนถึงปัจจุบันพระพุทธรูปดังกล่าวมีอายุประมาณ 200 ปีมาแล้ว


 

     ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2537 รัฐบาลภายใต้การนำของนายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้แก้ไขพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 ตามเสียงเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการการกระจายอำนาจแทนที่จะรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ความเจริญเติบโตในชนบทจึงไม่ค่อยทั่วถึง มีผลทำให้ตำบลมีรายได้เฉลี่ยสามปีย้อนหลังหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และตำบลกลัดหลวงได้จัดตั้งเป็นองค์การบิหารส่วนตำบลประกาศกระทรวงมหาดไทยลง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นต้นมา โดยมีนายบุญเหลือ บวงสรวง เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก

 

 


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156