บุคลากรกองคลัง อบต.กลัดหลวง

alt
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
alt
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
alt
นางอัจฉรา กาญจนเกตุ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
alt
น.ส.พัชรินทร์ โสภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
alt
น.ส.ชูศรี เขียวคลี่
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
alt
น.ส.อรณิชา ทิมเมฆ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ