บุคลากรกองคลัง อบต.กลัดหลวง

alt
นายพิทักษ์ เหลืองมณี
ปลัด อบต.กลัดหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
alt
น.ส.จรัญญา อยู่ชมบุญ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
alt
นางอัจฉรา กาญจนเกตุ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
alt
น.ส.พัชรินทร์ โสภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน