บุคลากรกองคลัง อบต.กลัดหลวง

alt
นางสาวนันท์นภัส บุญรอด
ผู้อำนวยการกองคลัง
alt
น.ส.จรัญญา อยู่ชมบุญ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
alt
นางอัจฉรา กาญจนเกตุ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
alt
น.ส.พัชรินทร์ โสภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
alt
น.ส.ชูศรี เขียวคลี่
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ