วิสัยทัศน์ ของ อบต.กลัดหลวง

                                                   วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลกลัดหลวง

“ตำบลกลัดหลวงน่าอยู่ มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีคุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง”

 

 

                                               พันธกิจ (Mission) ตำบลกลัดหลวง

1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

2 พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3 พัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

4 พัฒนาระบบการบริหารงานในองค์กร

5 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6 เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

7 พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.

8 พัฒนาและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขมูลฐานให้กับประชาชนในพื้นที่

9 พัฒนาและส่งเสริมอนุรักษ์การสิบสานงานประเพณี วัฒนธรรมไทย และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156