โครงสร้างพื้นฐาน อบต.กลัดหลวง

โครงสร้างพื้นฐาน
1 การคมนาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง มีระยะทางอยู่ห่างจากอำเภอท่ายาง ประมาณ 30 กิโลเมตร มีเส้นทางติดต่อกับอำเภอท่ายางได้ 2 ทาง คือ ถนนสายสารเห็ด-สองพี่น้อง พบ 4007 และสายเขาลูกช้าง-ยางชุม พบ 3410 การเดินทางไป-มาสะดวก
2 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- แม่น้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ลำห้วย จำนวน 28 แห่ง
3 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- บ่อน้ำตื้น(ใช้ได้) จำนวน 2 แห่ง
- สระน้ำ จำนวน 22 แห่ง
- บ่อบาดาล(ใช้ได้) จำนวน 12 แห่ง * ไม่ใช้ 2 แห่ง * ชำรุด 17 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำ จำนวน 6 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง * ไม่ใช้ 4 แห่ง
- ถังเก็บน้ำ(ใช้) จำนวน 12 แห่ง * ไม่ใช้ 2 ถัง
4 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
(1) สถานีสูบน้ำบ้านสารเห็ด ( หมู่ที่ 1,3,9 ) พื้นที่ได้รับผลประโยชน์ 1,500 ไร่จำนวน 769 ครัวเรือน
(2) สถานีสูบน้ำบ้านท่ามะริด ( หมู่ที่ 2) พื้นที่ได้รับผลประโยชน์ 350 ไร่ 334 ครัวเรือน(เป็นของกรมชลประทานยังไม่ได้โอนให้ อบต.)
การสื่อสารและการคมนาคม
1 การไปรษณีย์
ตำบลกลัดหลวงมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์โทรเลข ประจำตำบล 1 คน อยู่หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด ตำบลกลัดหลวง ซึ่งทำงานกับที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอท่ายาง ทำหน้าที่รับ -“ ส่ง เอกสารพัสดุทางไปรษณีย์
2 โทรศัพท์
- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 2 แห่ง
- เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 3 แห่ง
3 หอกระจายข่าวไร้สาย จำนวน 47 แห่ง
4 การไฟฟ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง มีพื้นที่การปกครอง 11 หมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 98
alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156