สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กลัดหลวง

­ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
          1 การประกอบอาชีพ
                   (1) ด้านเกษตรกรรม    รวม  31,664  ไร่
                    - ทำนา                       51  ครัวเรือน               689   ไร่
                   - ปลูกไม้ผล,ไม้ยืนต้น   783  ครัวเรือน           12,470   ไร่    
                   - ทำไร่                      393  ครัวเรือน           18,065   ไร่
                   - ปลูกผัก                   216  ครัวเรือน              1,150  ไร่
                   - ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ                                    15   ไร่
                   - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                            9   ไร่
                   - บ่อกุ้ง บ่อปลา                                               11   ไร่
                   - ปลูกป่าโดยเอกชน         4  หน่วยงาน              360   ไร่
                   - เลี้ยงสัตว์                 152  ครัวเรือน             1,025   ไร่
                   - ประมง                       14 ครัวเรือน
                   - พื้นที่ป่าสงวน                                            3,182  ไร่
                   - ที่อยู่อาศัย                                              10,731  ไร่
                   - รายได้เฉลี่ย/คน/ปี       55,531 บาท  (ข้อมูล จปฐ. ปี 2559)
                   - รายได้เฉลี่ย/ครัวเรือน/ปี  185,551  บาท (ข้อมูล จปฐ. ปี 2559)
          ผลผลิตที่สำคัญที่มีชื่อเสียง  มะนาว  ทุเรียน  สับปะรด   อ้อยโรงงาน  กล้วยหอม  ฝรั่ง ผักต่าง ๆ
                   (2) หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
          1. ธนาคาร                          จำนวน           1        แห่ง
          2. รีสอร์ท                           จำนวน            4        แห่ง
          3. ปั๊มน้ำมัน                         จำนวน           5        แห่ง
          4. โรงงานอุตสาหกรรม           จำนวน           1        แห่ง  (โรงงานกระดาษ)
          6. ร้านค้า                            จำนวน           60      แห่ง

 

alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156