สภาพทั่วไป อบต.กลัดหลวง

1 สภาพทั่วไป
1.1 ขนาดและที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 12 ตำบลของอำเภอท่ายาง เป็นเขตภูเขาและที่สูงซึ่งเป็นบริเวณที่มีความแห้งแล้งมากกว่าพื้นที่บริเวณอื่นของอำเภอท่ายาง
- อยู่ห่างจากอำเภอท่ายาง ประมาณ 30 กิโลเมตร
- อยู่ห่างจากจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 50 กิโลเมตร
1.2 เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง มีพื้นที่ 148.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 92,671 ไร่
- เป็นพื้นที่ราบ 68,722 ไร่
- เป็นพื้นที่ภูเขา 22,300 ไร่
- เป็นพื้นที่แม่น้ำ 1,478 ไร่
ทิศเหนือ จรดตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้ จรดตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ตะวันออก จรดตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตก จรดตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
และตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของตำบลกลัดหลวง เป็นที่ราบสูง มีภูเขาและเทือกเขาทอดตัวยาวจากเหนือลงใต้ มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่าน 7 หมู่บ้าน ระยะทาง 19 กิโลเมตร มีลำห้วยที่สำคัญ คือ ลำห้วยผากและลำห้วยสงสัย
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของตำบลกลัดหลวง เป็นเขตภูเขาและที่สูงซึ่งเป็นบริเวณที่มีความแห้งแล้งมากกว่าพื้นที่บริเวณอื่นของอำเภอท่ายาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา 22,300 ไร่ พื้นที่ราบ 68,722 ไร่ และพื้นที่แม่น้ำ 1,478 ไร่ แบ่งเป็น 3 ฤดู
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน เป็นช่วงที่อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นและมีปริมาณฝนน้อยอย่างเห็นได้ชัด เกิดภาวะแห้งแล้ง
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม เป็นลักษณะลมมรสุม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ มีสภาพอากาศหนาวพอประมาณ กลางคืนอุณหภูมิลดลงมีสภาพอากาศหนาวเย็นและตอนกลางวันอุณหภูมิสูงขึ้น สภาพอากาศมีลมมากและแดดร้อน
2 จำนวนประชากร/หมู่บ้าน
2.1 ตารางแสดงจำนวนประชากร จำนวนบ้าน แยกรายหมู่บ้าน
ประชากรปี พ.ศ. 2564
(สำนักทะเบียนอำเภอท่ายาง ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564)
หมู่บ้าน
ตร.กม.
ไร่
ชาย(คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
หมู่ที่ 1 บ้านสารเห็ด
5
3,150
419
481
900
หมู่ที่ 2 บ้านกลัดหลวง
12
7,500
447
481
928
หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด
8.03
5,021
322
344
666
หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขาอ่อน
10.5
6,580
334
322
656
หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้
12.92
8,075
262
265
527
หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม
40
25,000
499
467
966
หมู่ที่ 7 บ้านท่ากระทุ่ม 11.89 7,400 177 157 334
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป่ง
20
12,500
399
308
779
หมู่ที่ 9 บ้านวังมะละกอ 10 6,250 295 306 601
หมู่ที่ 10 บ้านวังข้าวสาร 10.24
6,420
270 275 545
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยผาก 7.68 1,800 131 156 287
รวม
148.27
92,671
3,555
3,634
7,189
2.2 เขตการปกครอง
ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์
หมู่ที่ 1 บ้านสารเห็ด
นายจีรยุทธ กิตติวุฒิดำรงค์ชัย
0628414889
หมู่ที่ 2 บ้านกลัดหลวง
นายพิษณุ อภัยนอก
0992799333
หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด
นายสรศักดิ์ มีโหมด
0819071809
หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขาอ่อน
นายเดชณรงค์ แก้วอ่วม
0890711660
หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้
นายโยธิน อยู่มาก
0656107788
หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม
นายสมหมาย พ่วงลิบ
0899154119
หมู่ที่ 7 บ้านท่ากระทุ่ม
นายจรินทร์ คชกฤษ
0833112994
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป่ง
นายเอกรินทร์ มาหมุน
0870542513
หมู่ที่ 9 บ้านวังมะละกอ
นายสมเกียรติ กรีธาธร (กำนัน)
0927369787
หมู่ที่ 10 บ้านวังข้าวสาร
นางสาวสุริยาพร ใจหลัก
0826450149
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยผาก
นายอนานนท์ เลิศละออรัตน์
0854262264
alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156