บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.กลัดหลวง

alt

นางบงกชพร ทองขาว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
alt
นางสาวปรารถนา สายดวง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน
alt
น.ส.จุฑามาส โสทธิสงค์
ครู