บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.กลัดหลวง

alt
น.ส.ชมพูนุช เจียวเลี่ยน
หัวหน้าสำนักปลัด

alt
น.ส.น้ำฝน อินทราพงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

alt
น.ส.อภิชยา บวงสรวง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
alt
นางชมพูนุท เพชรขาว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
alt
น.ส.อุษารัศมิ์ อภัยบริรัตน์
นิติกรปฏิบัติการ
alt
นายรชต พูลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
alt
นายสมภพ ขยันการ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน
alt
นางสาวมยุรี วงศ์สิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นายสุพจน์ อินทร์เนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
นายธีรภัทร จันทร์ปลูก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
alt
นายธีรศักดิ์ ทะเลทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
alt
นายสามารถ จันทร์เทศ
พนักงานขับรถยนต์
alt
นายวัลพต ลำเภา
คนงานเครื่องสูบน้ำ
alt
นายทรงวุฒิ ทินรอด
คนงาน
alt
นายเจษฎา บุญมา

คนงาน
alt
นายศักดินันท์ เทียนชัย
คนงาน
alt
นายจตุรงค์ เหมือนอ่วม
คนงาน
alt
นายณัฐพงษ์ ธนะอั้ว

คนงาน
alt
นางสุทธิดา คล้ายอุบล

คนงานalt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.กลัดหลวง 


alt
นายพิทักษ์ เหลืองมณี
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.กลัดหลวง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3245-8156