รายงานการประชุมสภา อบต.กลัดหลวง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

พิมพ์

รายงานการประชุมสภา อบต.กลัดหลวง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562