รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560

พิมพ์

สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560